Idż do zawartości

Regulamin Rady Rodziców

1 z 5

Przedszkola nr 196 “Kraina Misiów” 

Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681.

I. Postanowienia ogólne 

§1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
  2. Rada reprezentuje ogół rodziców w kontaktach: 

1) z innymi organami przedszkola – Radą Pedagogiczną, Dyrektorem; 

2) z instytucjami poza przedszkolnymi np. samorządem lokalnym; 

3) z Radami Rodziców innych placówek w celu wymiany doświadczeń. 3. Rada działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Przedszkola i niniejszego 

Regulaminu Rady Rodziców

§ 2

 1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile oddziałów jest w przedszkolu w danym roku szkolnym. 
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny 
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie 

więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 

 1. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. 
 2. Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 3

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej 

działalności przedszkola. 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, 

2) aktywne działania na rzecz Przedszkola, 

3) reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola, 

4) formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji, 

5) wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola. 3. Zadaniem Rady Rodziców jest: 

1) organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów oraz 

zadań statutowych przedszkola, 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 3) zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez 

znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie 

wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka, 4) Informowanie ogółu rodziców o sprawach omawianych przez Radę, a w szczególności 

o wszelkich decyzjach podejmowanych przez Radę oraz wszelkich istotnych informacjach związanych z funkcjonowaniem placówki. 

III. Tryb przeprowadzania wyborów 

§ 4 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

1. Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na 

pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Przedstawiciele do Oddziałowych Rad Rodziców wybierani są zwykłą większością głosów,

głosowaniu tajnym.

3. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną 

turę głosowania.

5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

6. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału obecni na zebraniu.

7. W wyborach do Rad Oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic.

8. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.

9. Do komisji skrutacyjnej nie mowchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

10. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.

11. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest ustalenie wyników głosowania (zliczenie głosów).

12. Wybrani członkowie każdej Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona jednego przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przedszkola.

13. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, reprezentanta Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

14. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu przekazany zostaje przewodniczącemu Oddziałowej Rady Rodziców

2 z 5

§ 5

 1. Rada Oddziałowa może występować w porozumieniu z nauczycielami oddziału, z wnioskami do 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach istotnych dla wychowanków. 2. Rada Oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców 

W celu wykonania zadań o charakterze ogólno przedszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący. 

 1. Rada Oddziałowa jest zobowiązana do informowania Rodziców o pracach Rady. Forma i treść 

komunikacji Rady Rodziców z rodzicami z poszczególnych oddziałów leży w gestii Przedstawicieli Rad Oddziałowych.

§ 6

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców: 1. Wybrani przedstawiciele poszczególnych oddziałów do Rady Rodziców uczestniczą w zwołanym 

przez Dyrektora Przedszkola pierwszym zebraniu Rady Rodziców. 2. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują na kartach do głosowania. 4. Zadania Dyrektora Przedszkola podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 2) przeprowadzenie głosowania, 

3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania. 5. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 6. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 8. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania. 9. W takim samym trybie jak wybór przewodniczącego Rady Rodziców, Przewodniczący Rady 

Rodziców przeprowadza wybór pozostałych członków zarządu Rady Rodziców: zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

§ 7

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie 

pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

IV Struktura Rady Rodziców 

§ 8

1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium jako wewnętrzny organ. 2. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z 4 członków: przewodniczącego, zastępcy, 

sekretarza i skarbnika. 3. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu. 

§ 9

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 

reprezentuje Radę na zewnątrz. 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady, protokołowanie jej posiedzeń oraz 

sporządzanie szczegółowych notatek z posiedzeń Rady (tzw. „minutek”), które jest 

zobowiązany przekazać w formie elektronicznej wszystkim Przedstawicielom Rad Oddziałowych oraz Członkom Rady Rodziców w terminie 7 dni od daty posiedzenia. Informacje zawarte w notatkach (tzw. “minutkach”) mają służyć jako pomoc przedstawicielom Rad Oddziałowych do informowania ogółu rodziców o sprawach omawianych przez Radę Rodziców. Jednakże to Przedstawiciele Rad Oddziałowych podejmują decyzję o 

ich wykorzystaniu. 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę oraz 

za sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych.

§ 10

1. Zastępca Przewodniczącego Rady i Skarbnik Rady stanowią Komisję Rewizyjną. 2. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Zastępca Przewodniczącego Rady. 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: 

1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, 

2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 4. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami 

pokontrolnymi (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

3 z 5

§ 11

 1. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla 

wykonania określonych zadań. 2. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków prezydium, członków Oddziałowych Rad 

Rodziców lub osób z i spoza przedszkola, współdziałających z rodzicami w charakterze ekspertów

 1. Kompetencje Rady Rodzicó

§ 12

 1. Rada Rodziców posiada zarówno kompetencje stanowiące, jak i opiniodawcze.
  2. Kompetencje stanowiące: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

 1. Kompetencje opiniodawcze: 

1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora, występowanie do Dyrektora Przedszkola i organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

przedszkola, 3) opiniowanie, na wniosek Dyrektora Przedszkola, podjęcia działalności w przedszkolu 

stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola, 

 

5) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora 

Przedszkola, 

6) wspólnie z Dyrektorem Przedszkola i kierownikiem gospodarczym ustalanie stawki 

żywieniowej, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organ prowadzący, 7) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 8) wnioskowanie w sprawie przerw w pracy przedszkola, 9) opiniowanie pracy nauczyciela, przed sporządzeniem przez Dyrektora Przedszkola 

oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

VI. Posiedzenia Rady

§ 13

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej. 

§ 14

 1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział – z głosem doradczym – Dyrektor, przedstawiciele Rad Oddziałowych lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

§ 15

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane w zeszycie protokołów.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
 3. Protokoły i wszelka dokumentacja Rady jest przechowywana na terenie przedszkola i na bieżąco dostępna dla członków Rady. 

§ 16

 1. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców, Rad Oddziałowych, Dyrektora lub wychowawcy

VII. Podejmowanie uchwał

§ 17

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

§ 18

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

§ 19

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

4 z 5

VIII. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców 

§ 20

 1. Członkowie Rady mają prawo do:
  1) dostępu do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
  2) wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola, 
  3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek:
  1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady,
  2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola!.

IX Fundusze Rady

§ 21

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  1) z dobrowolnych składek rodziców,
  2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
  3) innych.
 2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się wyłącznie na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców oraz na podstawie pisemnych wniosków Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej.
 4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych 

źródeł na następujące cele: 

1) dofinansowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów,
2) dofinansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów – zarówno w przedszkolu, jak i poza nim,
3) zakup środków dydaktycznych (książki, pomoce do zajęć, zabawki, itp.),
4) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
5) dofinansowanie wycieczek,
6) dofinansowanie publikacji przedszkolnych, prenumeraty czasopism,
7) zakup nagród rzeczowych dla dzieci, Na zasadach ochrony tajemnic prawem chronionych przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami 
8) zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci (np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka),
9) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem rachunkowości oraz obsługi konta bankowego Rady Rodziców,
10) konsultacje ze specjalistami,
11) warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i Rodziców,
12) inne uzasadnione cele.

§ 22

 1. Rada posiada oddzielne konto (bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców: przewodniczącego i skarbnika.
 3. Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
  1) Dyrektor,
  2) Rada Pedagogiczna. Wnioski muszą być w formie pisemnej, a ich kopie muszą być dołączane do dokumentacji finansowej. 4. Decyzje o wydatkowaniu środków podejmuje prezydium Rady Rodziców według następujących 

           zasad: 

           1) wydatki do kwoty 500 zł – decyzję podejmuje przewodniczący Rady, z wyłączeniem pkt 4 a,
           2) wydatki w przedziale 500,01 zł – 2.000 zł – decyzję podejmuje przewodniczący i skarbnik Rady, 
           3) wydatki powyżej 2.000 zł – decyzje podejmuje prezydium Rady. 4a. Tworzy się fundusz w kwocie 20 zł przyznawanych miesięcznie, przeznaczony na drobne, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Funduszem dysponuje i raz w miesiącu rozlicza ze przed Skarbnikiem RR nauczyciel wskazany przez Radę Pedagogiczną. 5. Dokumenty finansowe wraz z wnioskami – przed zaksięgowaniem – zatwierdza wybrany przedstawiciel komisji rewizyjnej i przewodniczący Rady.

5 z 5

§ 23

Zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

§ 24

 1. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.
 2. Rodzice indywidualnie ustalają kwotę, którą chcą wpłacać na fundusz Rady Rodziców, poprzez wypełnienie, w każdym roku szkolnym indywidualnych, imiennych Deklaracji wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
 3. W każdym momencie roku szkolnego każdy rodzic może zmienić deklarowaną kwotę wpłat na fundusz Rady Rodziców, poprzez ponowne wypełnienie Deklaracji wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
 4. Deklaracje wpłat na Fundusz Rady Rodziców rodzice składają u członka Oddziałowej Rady Rodziców.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Regulamin Rady Rodziców zatwierdzany jest uchwałą Rady Rodziców Przedszkola. Do zatwierdzenia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców
 2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1.
 3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
   1) Prezydium Rady,
  2) Oddziałowe Rady Rodziców,
  3) Dyrektora Przedszkola,
  4) Radę Pedagogiczną Przedszkola.
 4. Zobowiązuje się organa Przedszkola do zapoznania się z treścią Regulaminu i nienaruszania jego postanowień
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia tj. z dniem 13.09.2019 roku i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 

Oryginalny dokument:
Regulamin rady rodziców