Idż do zawartości

Informacje o Radzie Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych grup, wybrani w tajnym głosowaniu przez ogół rodziców. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem, który współdziała z przedszkolem w celu wspierania realizacji zadań statutowych placówki.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w tym:

N

Zgłasza propozycje zmian w Statucie przedszkola

N

Opiniuje projekt planu finansowego placówki

N

Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce

N

Ma prawo do przedstawienia własnej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela

N

Opiniuje harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki

N

Opiniuje, na wniosek Dyrektora przedszkola, podjęcie działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola

N

Z własnej inicjatywy ocenia sytuację, oraz stan placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin dostępny w zakładce dokumentów Rady Rodziców. Tryb powoływania Rady Rodziców, kompetencje i szczegółowe zadania określa regulamin Rady Rodziców.