Idż do zawartości

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Przedszkolu Nr 196 „Kraina Misiów”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

ROZDZIAŁ I
ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w celu:

 • wspierania potencjału rozwojowego dziecka,
 • stworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z przewlekłej choroby,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, w szczególności: psycholog, logopeda, pedagog terapeuta.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami dzieci,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców dzieci,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • poradni,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ II
FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu w trakcie: bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
 • logopedycznych (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych),
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym),
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola),

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych),
4) porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.
3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 min, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:

 • z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

5. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

A. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek (Załącznik nr 1):

 • rodziców dzieci,
 • nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z dzieckiem zajęcia,
 • dyrektora,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 •  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci

2. Potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, specjalista zgłasza Dyrektorowi Przedszkola przez złożenie wniosku (Załącznik nr 1).
3. Rodzic wyraża lub nie wyraża zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2).
5. Nauczyciel, specjalista lub Dyrektor Przedszkola po stwierdzeniu, że dziecko należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu nauczycieli danej grupy oraz specjalistów.
6. Nauczyciel oddziału koordynuje spotkanie ww. „Zespołu” oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
7. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę, rodzica lub Dyrektora Przedszkola, że dziecko powinno być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel razem ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w terminie niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ustala sposób dostosowania wymagań edukacyjnych (Załącznik nr 3) oraz ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin.
8. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania dziecka zapoznają się wszyscy specjaliści pracujący w przedszkolu, a nauczyciele pracujący z dzieckiem, w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane w tym dokumencie – głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych.
9. Nauczyciele, specjaliści prowadzą ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
10. Nauczyciel, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • inne np.: zajęcia o charakterze terapeutycznym.

11. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
12. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
13. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez auto ewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.
14. Nauczyciele, specjaliści dwa razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 5)
15. Gdy mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, ma prawo wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.

B. Objecie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną w tym opinię dotyczącą zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu przez rodzica wniosku (Załącznik nr 1).
2. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2)
3. Nauczyciel razem ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka (Załącznik nr 3) oraz ustala formy udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin.
4. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, to osoby sporządzające Załącznik nr 3.
5. Nauczyciel prowadzi ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
6. Nauczyciel w formie pisemnej informuje rodzica o zaplanowanych formach pomocy takich jak:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

7. Osobą odpowiedzialną za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
8. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
9. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez auto ewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.
11. Nauczyciele, specjaliści dwa razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 5)
C. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną jest udzielana po złożeniu przez rodzica orzeczenia.
2. Przedszkole zapewnia:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, np.: związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.

3. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, nauczyciel grupy zwołuje „Zespół” składający się z nauczycieli grupy dziecka oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, np.: psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.
4. Do zadań „Zespołu” należy:

 • planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
 • opracowanie indywidualnego programy edukacyjno – terapeutycznego ( IPET ).

5. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 3 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną (Załącznik nr 6).
6. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka uwzględnia w szczególności:

 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka;
 • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

7. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa:

 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagania edukacyjne;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości psychofizycznych lub zaleceń zwartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.

8. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
9. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, do dnia 30 września, w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku (od 30 listopada, do 30 maja) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
11. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz specjaliści.
12. Spotkania „Zespołu”, o którym mowa w punkcie 3 mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora.
13. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców dziecka, każdorazowo jest odpowiedzialny nauczyciel grupy.
14. O spotkaniach nauczyciel w ustaleniu z Dyrektorem Przedszkola informuje wszystkich członków zespołu o terminie – na dwa tygodnie przed spotkaniem.
15. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem lub innych osób.
16. O terminach spotkań „Zespołu” w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym razem jest informowany, przez nauczyciela dziecka na piśmie rodzic, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.
17. W spotkaniach „Zespołu” może uczestniczyć osoba zaproszona przez Przedszkole, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
18. Nauczyciel grupy odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
19. Rodzice dziecka za pisemny potwierdzeniem odbioru otrzymuje kopię:

 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

20. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
21. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2).
22. IPET opracowuje się według Załącznika nr 7.
23. Po powstaniu IPET– u, rodzic, od Dyrektora Przedszkola, za pośrednictwem nauczyciela, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (Załącznik nr 8).
24. Nauczyciele prowadzą ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
25. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
26. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z dzieckiem.
27. Nauczyciele, specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dziecka, zajęć specjalistycznych, poprzez auto ewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

1. Zadaniem nauczycieli jest:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.
 • Określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień.
 • Rozpoznawanie przyczyny edukacyjnych niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły. Podejmują również działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.

2. Nauczyciele współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym szczególnie w zakresie oceny funkcjonowania dziecka, barier
i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
3. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
4. Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka

Oryginalny Dokument:
procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej

załączniki do procedury nr 1-3

załączniki do procedury 4-8

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by