Idż do zawartości

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Przedszkolu Nr 196 „Kraina Misiów”

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

 ROZDZIAŁ I

 ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w celu:
 • wspierania potencjału rozwojowego dziecka,
 • stworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
  w przedszkolu.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z przewlekłej choroby,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne
  i dobrowolne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, w szczególności: psycholog, logopeda, pedagog terapeuta.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dzieci,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • poradni,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 ROZDZIAŁ II

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu w trakcie: bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

        1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

         2) zajęć specjalistycznych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
 • logopedycznych (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych),
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym),
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola),

       3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych),

       4) porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

 ROZDZIAŁ III

ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

A.  Objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek (Załącznik nr 1):
 • rodziców dzieci,
 • nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z dzieckiem zajęcia,
 • dyrektora,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci
 1. Potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, specjalista  zgłasza Dyrektorowi Przedszkola  przez złożenie wniosku (Załącznik nr 1).
 2. Rodzic wyraża lub nie wyraża zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2).
 4. Nauczyciel, specjalista lub Dyrektor Przedszkola po stwierdzeniu, że dziecko należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu nauczycieli danej grupy oraz specjalistów.
 5. Nauczyciel oddziału koordynuje spotkanie ww. „Zespołu” oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę, rodzica lub Dyrektora Przedszkola, że dziecko/ dzieci w oddziale objęte jest/ są pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel razem ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu tworzy plan działań wspierających, w którym ustala formy udzielania pomocy i okres jej udzielania.
 7. Po powstaniu planu działań wspierających rodzic, od Dyrektora Przedszkola, za pośrednictwem nauczyciela, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (Załącznik nr 8)
 8. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania dziecka zapoznają się wszyscy specjaliści pracujący w przedszkolu, a nauczyciele pracujący z dzieckiem, w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane w tym dokumencie – głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych.
 9. Nauczyciele, specjaliści prowadzą ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
 10. Nauczyciel, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • inne np.: zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 1. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
 2. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
 3. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału,  jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.
 4. Nauczyciele, specjaliści raz w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 5a i 5b)
 5. Gdy mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, ma prawo wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.

B.  Objecie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną w tym opinię dotyczącą zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu przez rodzica wniosku (Załącznik nr 1).
 2. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2)
 3. Nauczyciel wraz ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w terminie – niezwłocznie, tworzy plan działań wspierających w grupie, w którym ustala formy udzielania pomocy i okres jej udzielania.
 4. Nauczyciel prowadzi ewidencję wszystkich dzieci,  którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
 5. Nauczyciel w formie pisemnej informuje rodzica o zaplanowanych formach pomocy takich jak:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 1. Osobą odpowiedzialną za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
 2. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno –  pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.
 5. Nauczyciele, specjaliści raz w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 5a i 5b)

C. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną jest udzielana po złożeniu przez rodzica orzeczenia.
 2. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, np.: związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.
 1. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, nauczyciel grupy zwołuje „Zespół” składający się z nauczycieli grupy dziecka oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, np.: psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.
 2. Do zadań „Zespołu” należy:
 • planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
 • opracowanie indywidualnego programy edukacyjno – terapeutycznego ( IPET ).
 1. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 3 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną (Załącznik nr 6).
 2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka uwzględnia w szczególności:
 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka;
 • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka
  w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkolnym.
 1. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa:
 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagania edukacyjne;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości psychofizycznych lub zaleceń zwartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.
 1. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 2. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, do dnia 30 września,  w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku (od 30 listopada, do 30 maja) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 4. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz specjaliści.
 5. Spotkania „Zespołu”, o którym mowa w punkcie 3 mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora.
 6. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców dziecka, każdorazowo jest odpowiedzialny nauczyciel grupy.
 7. O spotkaniach nauczyciel w ustaleniu z Dyrektorem Przedszkola informuje wszystkich członków zespołu o terminie – na dwa tygodnie przed spotkaniem.
 8. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem lub innych osób.
 9. O terminach spotkań „Zespołu” w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym razem jest informowany, przez nauczyciela dziecka na piśmie rodzic, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.
 10. W spotkaniach „Zespołu” może uczestniczyć osoba zaproszona przez Przedszkole, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
 11. Nauczyciel grupy odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
 12. Rodzice dziecka za pisemny potwierdzeniem odbioru otrzymuje kopię:
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 1. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje
  z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 2. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 2).
 3. IPET opracowuje się według Załącznika nr 7.
 4. Po powstaniu IPET– u, rodzic, od Dyrektora Przedszkola, za pośrednictwem nauczyciela, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (Załącznik nr 8).
 5. Nauczyciele prowadzą ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Załącznik nr 4).
 6. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
 7. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z dzieckiem.
 8. Nauczyciele, specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dziecka, zajęć specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.   
 9. Nauczyciele, specjaliści dwa razy do roku dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Załącznik nr 9)

dokument oryginalny: tutaj

załącznik nr 1 – wniosek

załącznik nr 2 – rezygnacja

załącznik nr 5a – ocena efektywności

załącznik nr 5b – ocena efektywności

załącznik nr 6 – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

załącznik nr 7 – IPET

załącznik nr 8 – informacja dla rodziców

załącznik nr 9 – ocena efektywności IPET