Idż do zawartości

Deklaracja dostępności Nr 196 „Krainy Misiów”

Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów” ul. Nabielaka 18a w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nr 196 „Krainy Misiów”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola Nr 196 „Kraina Misiów” – Agnieszka Wojdal.
 • E-mail: p196@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 228414475

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: https://www.rpo.gov.pl
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Najdogodniejszy dojazd do budynku przedszkola od ul. Gagarina w ul. L. Nabielaka i uliczkę
osiedlową pod bramę wjazdową na teren przedszkola. W pobliżu przedszkola brak
wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Po uzgodnieniu istnieje
możliwość wjazdu przez bramę wjazdową na teren przedszkola.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Na teren przedszkola można dostać się dwoma furtkami. Furtka od strony zachodniej, obok
bramy wjazdowej (dla dostawców i firm porządkowych) stale zamknięta na klucz. Furtka
przy wejściu głównym zabezpieczona elektronicznym zamkiem dostępowym. Osoby
nieposiadające elektronicznej karty dostępowej proszone są o użycie dzwonka znajdującego
się z lewej strony kurtki.
Trzy wejścia do budynku. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Wejście boczne od strony zachodniej, po pokonaniu sześciu schodów, zamknięte na klucz
(dostępny elektryczny dzwonek przy drzwiach).
Wejście główne, po pokonaniu ośmiu schodów (drzwi podwójne – tzw. wiatrołap). Drzwi
zewnętrzne, do wiatrołapu otwarte w godzinach pracy przedszkola. Drzwi wewnętrzne,
prowadzące do szatni, zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Osoby nieposiadające
elektronicznej karty dostępowej proszone są o użycie dzwonka znajdującego się z lewej
strony w wiatrołapie.
Wejście boczne od strony wschodniej, prowadzące chodnikiem wzdłuż budynku
bezpośrednio do szatni grupy najmłodszej, bez schodów, po pochylni. Drzwi zamykane na
klucz. Istnieje możliwość przyjęcia interesantów na parterze budynku (drzwi od strony tarasu).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać
schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma windy,
pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń:
sekretariatu, pokoju dyrektora przedszkola, kierownika gospodarczego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren
budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz
posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Inne informacje i oświadczenia

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.