Idż do zawartości

DYŻUR WAKACYJNY

Informacja dla rodziców nt. akcji letniej w Przedszkolu nr 196 „Kraina Misiów” w Warszawie

tel. 22 841-44-75

e-mail:    p196@eduwarszawa.pl

strona internetowa: www.przedszkole196.edu.pl

Przedszkole jest czynne od 700 do 1730 w okresie od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

 • Przedszkole przyjmuje tylko dzieci zapisane zgodnie z zasadami akcji letniej w m. st. Warszawie
 • Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 9.00, odbierają w godz.13.00 – 13.30 lub 15.00 –17.30.
 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy przedszkola, od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę nauczyciela oddziału lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 • Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice i osoby pisemnie upoważnione przez rodziców (druki upoważnień dostępne u nauczycielek lub na stronie internetowej w zakładce „dla rodziców/dyżur wakacyjny”; honorowane są jedynie druki upoważnień udostępnione przez Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów”).
 • Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca, rezerwowa zmiana bielizny i ubrania.
 • Do danej grupy/oddziału przedszkolnego, dzieci kwalifikowane są wg nr placówki, do której uczęszczały w roku szk. 2022/2023 (staramy się stosować zasadę, aby dzieci z jednego przedszkola znalazły się w jednej grupie; doświadczenie pokazuje, że jest im wtedy raźniej i lepiej się adoptują).
 • W okresie dyżuru wakacyjnego dzieci nie leżakują (nie śpią po obiedzie), organizujemy jedynie krótki kilkunastominutowy odpoczynek nie wymagający przebierania w piżamkę.
 • Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz u dyrektora i nauczycielek w grupach.

Życzymy dzieciom miłego pobytu i dobrej zabawy w naszym przedszkolu 🙂

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU + załącznik dla osoby upoważnionej

 

Opłata za pobyt na dyżurze wakacyjnym  w Przedszkolu Nr 196 „Kraina Misiów”

Dokonując wpłaty za dyżur w naszym przedszkolu (za okres 24 lipca – 11 sierpnia 2023) wnosicie Państwo opłatę  w wysokości 225,00 zł za wyżywienie na rachunek bankowy  nr 19103015080000000550577062, w treści przelewu wpisując  “opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Wysokość opłaty za żywienie  ustalona następująco: 15,- zł (stawka dzienna) x 15 dni (ilość dni roboczych w okresie dyżuru wakacyjnego).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

 • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

UWAGA!

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, organizującym opiekę wakacyjną.

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023r.

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów. 

Turnus Terminy do zadeklarowania w systemie Okres
I TURNUS 1. 3 lipca – 7 lipca
2. 10 lipca – 14 lipca
3. 17 lipca – 21 lipca
II TURNUS 1. 24 lipca – 28 lipca
2. 31 lipca – 4 sierpnia
3. 7 sierpnia – 11 sierpnia
III TURNUS 1. 14 sierpnia – 18 sierpnia
2. 21 sierpnia – 25 sierpnia
3. 28 sierpnia – 31 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 5. Rodzice zainteresowani zapisem dziecka wyłącznie na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole/oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszcza – wypełniają wniosek wskazując tę placówkę.

Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;
 2. Rodzice dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Zarejestruj się”;
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:

turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów

w kolejności od najbardziej preferowanego. Jeżeli przedszkole do którego uczęszcza dziecko jest preferowane przez rodziców/ prawnych opiekunów w którymś z terminów dyżurów wakacyjnych należy umieścić go na pierwszym miejscu listy preferencji.

 • zapisują wniosek w systemie i podpisują podpisem zaufanym/kwalifikowanym – przy tej formie podpisu rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z systemu elektronicznego:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństwa,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów  oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:
 • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkoły i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.
 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

Załączniki:

  Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2022_.docx (otwiera się w nowej karcie)

  Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2022_.pdf