Idż do zawartości

DYŻUR WAKACYJNY 2024

informacja dla rodziców dzieci PRZYJĘTYCH na DYŻUR WAKACYJNY

upoważnienie do odbioru DYŻUR WAKACYJNY – WYŁĄCZNIE dla dzieci z innych przedszkoli

Dokonując wpłaty za dyżur w naszym przedszkolu (za okres 01 lipca – 19 lipca 2024) wnosicie Państwo opłatę  w wysokości 225,00 zł za wyżywienie na rachunek bankowy o nr 19103015080000000550577062, w treści przelewu wpisując “opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka

Wysokość opłaty za żywienie  ustalona następująco: 15,- zł (stawka dzienna) x 15 dni (ilość dni roboczych w okresie dyżuru wakacyjnego).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

 • WNIESIENIE OPŁATY za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • DOSTARCZENIE do placówki organizującej opiekę wakacyjną, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • DOSTARCZENIE do placówki organizującej opiekę wakacyjną, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,  zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

UWAGA!

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we WSKAZANYM TERMINIE oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, organizującym opiekę wakacyjną.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW

Data: od – do

Etap zapisów/czynność rodzica

3 kwietnia
od godz. 12.00
19 kwietnia
do godz. 20.00
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
–       dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;–       dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Zarejestruj się”
 

3 kwietnia
od godz. 12.00

 

22 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

 9 maja  godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

9 maja 23 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

28 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

29 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
31 maja godz. 9.00 5 czerwca do godz. 16.00 Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
6 czerwca 11 czerwca Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

12 czerwca od godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024r.

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów. 

Turnus Terminy do zadeklarowania w systemie Okres
I TURNUS 1. 1 lipca – 5 lipca
2. 8 lipca – 12 lipca
3. 15 lipca – 19 lipca
II TURNUS 1. 22 lipca – 26 lipca
2. 29 lipca – 2 sierpnia
3. 5 sierpnia – 9 sierpnia
III TURNUS 1. 12 sierpnia – 16 sierpnia
2. 19 sierpnia – 23 sierpnia
3. 26 sierpnia – 30 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 5. Rodzice zainteresowani zapisem dziecka wyłącznie na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole/oddział przedszkolny do którego dziecko uczęszcza – wypełniają wniosek wskazując tę placówkę.

Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;
 2. Rodzice dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Zarejestruj się”;
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:

turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów

w kolejności od najbardziej preferowanego. Jeżeli przedszkole do którego uczęszcza dziecko jest preferowane przez rodziców/ prawnych opiekunów w którymś z terminów dyżurów wakacyjnych należy umieścić go na pierwszym miejscu listy preferencji.

 • zapisują wniosek w systemie i podpisują podpisem zaufanym/kwalifikowanym – przy tej formie podpisu rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z systemu elektronicznego:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństwa,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów  oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:
 • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkoły i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.
 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)