Idż do zawartości
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Treść prezentacji:

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów (organ prowadzący) –
  zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców, wspieranie
  dyrektora w kierowaniu placówką oraz pomoc w zapewnieniu dzieciom i pracownikom bezpiecznych
  warunków pobytu w przedszkolu;
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy – obsługa
  finansowo – księgowa placówki;
  Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów – sprawowanie przez
  przedszkole społecznej opieki patronackiej nad tablicą pamięci przy ul. Nabielaka 18;
  Młodzieżowym Domem Kultury Dzielnicy Mokotów – organizacja zajęć dodatkowych
  w przedszkolu
 • Fundacją „Świat na wyciągnięcie ręki” – organizacja cyklicznych warsztatów oraz
  inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci propagujących postawę tolerancji i dialogu
  międzykulturowego;
 • Fundacją Dzieci Niczyje – realizacja programu profilaktyki przemocy wobec dzieci
  „Chronimy Dzieci”; ubieganie się o certyfikat przyznawany przez fundację;
  Redakcją miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu” – cykliczne publikacje artykułów
  promujące placówkę oraz popularyzujące podejmowane działania i inicjatywy w przedszkolu;
 • Dziecięcą Biblioteką Publiczną
  – spotkania wychowanków z autorami książek; spektakle
  teatralne, zajęcia biblioteczne, prezentacje nowości wydawniczych, konkursy plastyczne;
  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich – cykliczne zajęcia dla
  wychowanków popularyzujące wiedzę przyrodniczą i historyczną;
 • Ośrodkiem Twórczych Działań Edukacyjnych FERSO – cykliczne interaktywne
  warsztaty edukacyjne (m. in. cykl „Cztery żywioły” składający się z czterech części: Ziemia, Woda,
  Powietrze i Ogień, zajęcia realizowane poprzez aktywność plastyczną, teatralną, ruchową oraz
  multimedialną; wyjaśnianie znaczenia żywiołów dla świata przyrody oraz ich działania w zjawiskach
  fizycznych, biologicznych oraz astronomicznych);
 • Strażą Miejską i Policją – zajęcia z dziećmi na temat bezpieczeństwa (rozumienie
  niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym zachowaniem, nabywanie nawyków odpowiedniego
  zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia);
 • Szkołami Podstawowymi nr 98 i 260 oraz Zespołem Szkół Sportowych Nr 58 –
  podejmowanie wspólnych działań mających na celu poznanie środowiska szkolnego przez dzieci
  pięcioletnie i stworzenie warunków sprzyjających łagodnemu przejściu dzieci z przedszkola do szkoły
  (m. in. poznanie drogi do szkoły, budynku szkolnego, pomieszczeń lekcyjnych; wspólne zabawy i zajęcia z dziećmi z klasy I; goszczenie dzieci szkolnych w naszym przedszkolu);
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 8 – udzielanie pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej zgodnie z potrzebami wychowanków; oferta warsztatowa dla rodziców i nauczycieli;
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w zakresie pomocy socjalnej dla dzieci i ich rodzin
  (m.in. refundacja posiłków wychowanków);
 • Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” –
  doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, meble i zabawki przy wykorzystaniu funduszy
  przekazywanych przez rodziców wychowanków w ramach Akcji 1% dla Mojego Przedszkola;
 • Placówkami przedszkolnymi dzielnicy Mokotów – wymiana doświadczeń i wspólne
  szkolenia nauczycieli;
 • Towarzystwem Nasz Dom i Strażą Graniczną – integracja społeczności przedszkolnej
  przez udział w akcjach charytatywnych, rozwijanie postaw społecznych wychowanków;
  Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom, rodzina, człowiek

  – zbiórka plastikowych
  nakrętek wymienianych na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych;
  Organizacją Odzysku REBA – zbiórka zużytych baterii i akumulatorów; kształtowanie
  postaw proekologicznych;

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by