Idż do zawartości

Weryfikacja tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka

Jaroslaw Feliński

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAROSŁAW FELIŃSKI
© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone 

Warszawa, dnia 1 września 2018 r.  

SZANOWNI PAŃSTWO 

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki  uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę  uprawnioną dokumentu tożsamości. 

Podstawa prawna: 
Art. 68. 1. oraz art. 98. ust. 1 pkt 41, a także art. 102 ust. 1 pkt 3 i 62 Ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018  poz. 996 ze zm.) – Statut przedszkola oraz publicznych szkół, określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola/ szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych3 przez nich osób zapewniających dziecku pełne  bezpieczeństwo. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018 poz. 652) – Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na  sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej  stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5. § 2. Jeżeli następstwem czynu  jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. podlega karze pozbawienia wolności do  lat 3.]  

Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo  osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 196 „KRAINA MISIÓW” INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PLACÓWKI   Agnieszka Wojdal Jarosław Feliński  

1Dotyczy szkoły  
2Dotyczy przedszkoli – w tym odbieranie dzieci z przedszkola 
3Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław FELIŃSKI 
75-604 Koszalin; ul. Zwycięstwa 138/4 – siedziba NIP 669 105 09 71 REGON 321364647 00-218 Warszawa; ul. Kościelna 6/8 – adres koresp. KONTAKT: mb – 602105852 v 508608136 jaroslaw.felinski@gazeta.pl 

Jaroslaw Feliński

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAROSŁAW FELIŃSKI
© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone 

  

Wzory dokumentów tożsamości 

Dowód osobisty  
Wzór z podpisem i adresem Nowy wzór     
Paszport Prawo jazdy Inne dokumenty  

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław FELIŃSKI 
75-604 Koszalin; ul. Zwycięstwa 138/4 – siedziba NIP 669 105 09 71 REGON 321364647 00-218 Warszawa;
ul. Kościelna 6/8 – adres koresp. KONTAKT: mb – 602105852 v 508608136
jaroslaw.felinski@gazeta.pl

Oryginał:
weryfikacja tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka