Idż do zawartości

Weryfikacja tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka

Jaroslaw Feliński

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAROSŁAW FELIŃSKI
© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone 

Warszawa, dnia 1 września 2021 r.  

SZANOWNI PAŃSTWO 

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki  uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę  uprawnioną dokumentu tożsamości

Podstawa prawna: 
Art. 68. 1. oraz art. 98. ust. 1 pkt 41, a także art. 102 ust. 1 pkt 3 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021  poz. 1082 ze zm.) 

Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

Art. 102. 1. Statut przedszkola zawiera w szczególności:…3) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;….6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na  sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej  stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem czynu  jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo  osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 196 „KRAINA MISIÓW” –  Agnieszka Wojdal

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PLACÓWKI   Jarosław Feliński  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław FELIŃSKI 
75-604 Koszalin; ul. Zwycięstwa 138/4 – siedziba NIP 669 105 09 71 REGON 321364647 00-218 Warszawa; ul. Kościelna 6/8 – adres koresp. KONTAKT: mb – 602105852 v 508608136 jaroslaw.felinski@gazeta.pl 

Jaroslaw Feliński

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JAROSŁAW FELIŃSKI
© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone 

  

Wzory dokumentów tożsamości 

Dowód osobisty  
Wzór z podpisem i adresem Nowy wzór     
Paszport Prawo jazdy Inne dokumenty  

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław FELIŃSKI 
75-604 Koszalin; ul. Zwycięstwa 138/4 – siedziba NIP 669 105 09 71 REGON 321364647 00-218 Warszawa;
ul. Kościelna 6/8 – adres koresp. KONTAKT: mb – 602105852 v 508608136
jaroslaw.felinski@gazeta.pl

Oryginał:
weryfikacja tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by