Idż do zawartości

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola
w latach 2017 -2022

O przedszkolu

Przedszkole funkcjonuje od 1961 roku w wolnostojącym budynku nieopodal Łazienek Królewskich. Mieści cztery sale zabaw, salę zabaw ruchowych oraz gabinet logopedyczno – psychologiczny. Posiada nowoczesny, ekologiczny ogród z bezpieczną tartanową nawierzchnią.
Placówka jest “kolebką” edukacji matematycznej. W latach 1990 – 1997 w przedszkolu realizowany był eksperyment matematyczny prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, w efekcie którego powstał autorski program edukacji matematycznej “Dziecięca Matematyka”. Program, choć stale modyfikowany i wzbogacany, realizowany jest nieprzerwanie do chwili obecnej. Absolwenci przedszkola, na progu edukacji szkolnej, wyposażeni są nie tylko w wiadomości i umiejętności matematyczne, ale też odporność na stres i sytuacje trudne.
Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów” wyróżnia i personalizuje w środowisku nasz „sztandarowy” projekt edukacyjny „Razem z rodzicami”, którego jestem pomysłodawczynią, sprzyjający pełnej integracji społeczności przedszkolnej, realizowany od 2007r. Po dziesięciu latach zaangażowania w jego realizację, nasza placówka powszechnie znana jest dziś w środowisku właśnie z organizowania ciekawych inicjatyw angażujących całą społeczność przedszkolną. Dzięki temu, rodzice wybierający nasze przedszkole dla swojego dziecka, od pierwszych dni zgłaszają własne innowacyjne pomysły na włączenie się do projektu, poszerzając stale wachlarz wspólnie realizowanych aktywności i przedsięwzięć. Często możliwość osobistego kształtowania oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkola jest podstawowym kryterium wyboru naszej placówki. Projekt obejmuje trzy bloki:
Rodzice w roli nauczyciela: Poznajemy zawody, zamiłowania i pasje naszych rodziców; Odkrywamy świat z rodzicami – zajęcia przybliżające dzieciom proste prawa fizyki; ciekawe doświadczenia i eksperymenty, zajęcia badawcze, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze; Bawimy się z rodzicami – warsztaty edukacyjne (plastyczne, muzyczne ,teatralne, ekologiczne, kulinarne); Czytamy z rodzicami – w ramach udziału w programie Cała Polska czyta dzieciom.
Wspólne działania (dziecko- rodzic- nauczyciel): Razem odniesiemy sukces – cykl zajęć warsztatowych, podczas których rodzic razem z dzieckiem, pod kierunkiem nauczyciela podejmują wspólne działania w dowolnej aktywności (plastycznej, kulinarnej, tanecznej, teatralnej itp.); Mamo, tato ćwicz ze mną – gry i zawody sportowe z udziałem rodziców w ogrodzie przedszkolnym; Poznajmy się lepiej – imprezy integracyjne: m. in. pikniki rodzinne, spotkania okolicznościowe, warsztaty, kiermasze, otwarte galerie i aukcje prac dzieci.
Rodzice piszą i publikują: Artykuły rodziców – stała zakładka na stronie internetowej przedszkola; Osiągnięcia wychowanków – zakładka redagowana przez rodziców zawierająca informacje o poza przedszkolnych sukcesach wychowanków; Rodzice polecają – zakładka redagowana przez rodziców z informacjami na temat różnych zajęć dodatkowych organizowanych poza przedszkolem przez warszawskie placówki; informacje o miejscach, w których dzieci mogą rozwijać swoje talenty, doskonalić posiadane umiejętności, spędzać aktywnie, w przemyślany sposób wolny czas, które warto polecić innym rodzicom; Zdrowe przepisy rodziców – zakładka z pomysłami na zdrowe i apetyczne potrawy dla dzieci.
Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowi 9 nauczycielek z pełnymi kwalifikacjami. W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na bardzo dużą liczbę dzieci wymagających terapii logopedycznej, za zgodą organu prowadzącego, zwiększono wymiar zatrudnienia logopedy o 5 godzin dydaktycznych, co umożliwiło zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie terapii logopedyczno – komunikacyjnej. Ze względu na obecność w przedszkolu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i wskazania zawarte orzeczeniu, dodatkowo zatrudniony został nauczyciel wspomagający i pedagog terapeuta. Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 8 pełni dyżur w przedszkolu raz w tygodniu.
Przedszkole zatrudnia również 11 pracowników administracji i obsługi, którzy z zaangażowaniem dbają o porządek, dobry stan techniczny urządzeń, przestrzegając obowiązujących regulaminów i procedur, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa.
Efekty pracy całego zespołu zweryfikowała przeprowadzona w lutym 2015r. zewnętrzna ewaluacja. Jej wyniki potwierdziły, że przedszkole charakteryzuje się wysoką jakością podejmowanych działań. Przedszkole realizuje koncepcję pracy, która zakłada: zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz stworzenie w placówce atmosfery partnerstwa i życzliwości; włączenie rodziców w proces edukacyjny, ich współudział w planowaniu i realizacji koncepcji pracy przedszkola; angażowanie wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności sprzyjających rozwijaniu zdolności i zainteresowań oraz codziennej otwartości na świat, rozbudzaniu poczucia własnej wartości, kształtowaniu samodzielności i wrażliwości na potrzeby innych; przygotowanie dzieci do osiągania gotowości szkolnej, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające pomyślny start szkolny (szczególnie w odporność na stres i sytuacje trudne). W wyniku podejmowanych działań przedszkole uzyskało szereg nagród, wyróżnień
m. in:

 • ogólnopolski certyfikat CHRONIMY DZIECI – w uznaniu podjętych przez całą społeczność przedszkolną systemowych rozwiązań z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, stanowiących jeden z elementów Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (marzec 2015r.).
 • certyfikat „VARSAVIANISTYCZNE PRZEDSZKOLE, VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA” (czerwiec 2015)
 • certyfikat ZDROWO JEMY ZDROWO ROŚNIEMY za wspieranie i budowanie zdrowych nawyków żywieniowych w społeczności przedszkolnej (wrzesień 2015r.)

Główne kierunki działań na lata 2017-2022
Obszar dydaktyczny

1. Kontynuacja i wzbogacanie oferty funkcjonujących rozwiązań w ramach realizacji
założeń edukacji i zabawy w ogrodzie:

 • „Matematyka w ogrodzie” – wykorzystanie specyfiki nawierzchni ogrodowej do realizacji zabaw i gier dydaktycznych służących doskonaleniu umiejętności matematycznych;
 • „Czytamy w ogrodzie” – wykonanie napisów z nazwami wszystkich sprzętów i roślin, wykorzystywanie ich podczas aktywności w ogrodzie do wprowadzania dzieci w „świat liter”;
 • „Ćwiczymy w ogrodzie” – codzienna aktywność fizyczna; przenoszenie zajęć i zabaw ruchowych na teren ogrodu;
 • „Plenery w ogrodzie” – organizowanie warsztatów i zajęć plastycznych w ogrodzie służących utrwaleniu obrazu przyrody w różnych porach roku;
 • „Zabawy badawcze w ogrodzie” – organizowanie całorocznego procesu edukacji ekologiczno – przyrodniczej i badawczej w ogrodzie (wykorzystanie lup, szkieł powiększających, mikroskopów; zakładanie własnych hodowli ziół; samodzielne sadzenie krzewów; sianie kwiatów, itp.).

2. W celu sprostania nowym wyzwaniom postawionym przed przedszkolem i nauczycielami w związku ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, powołanie zespołu zadaniowego nauczycieli do opracowania rozszerzenia i modyfikacji realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z nowym projektem podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści dla dzieci sześcioletnich we wszystkich obszarach rozwoju, a w szczególności poznawania liter i nabywania umiejętności czytania i pisania.
3. Kontynuowanie inicjatywy opartej na koncepcji organizowania cyklicznych zajęć edukacyjnych dla wychowanków poza przedszkolem (na terenie instytucji i ośrodków prezentujących ciekawe oferty edukacyjne, udostępniających nauczycielom własne wystawy, ekspozycje, prezentacje multimedialne i rekwizyty).
4. Podjęcie wielokierunkowej aktywności służącej odkrywaniu talentów i uzdolnień naszych wychowanków oraz promowaniu ich w szerszym środowisku:

 • wykorzystywanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w organizacji zajęć dodatkowych plastycznych, muzycznych, teatralno – dramowych;
 • propagowanie wśród wychowanków nawyku sięgania po książki poprzez codzienne czytanie fragmentów literatury dziecięcej i zorganizowanie miejsca wymiany przeczytanych książeczek.;
 • umiejętnie wykorzystywanie przez nauczycieli zainteresowań i uzdolnień dzieci, umożliwianie im odnoszenie sukcesów indywidualnych i zespołowych poprzez udział w konkursach, przeglądach i olimpiadach;
 • kontynuacja cyklicznych rodzinnych warsztatów oraz okolicznościowych konkursów rodzinnych (w ramach przedsięwzięcia „Razem z rodzicami”)
 • tworzenie ruchomych kącików tematycznych wykorzystywanych przez wychowanków wszystkich oddziałów, sprzyjających rozbudzaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań i zdolności np. wyposażonych w kukiełki, pacynki, stroje i rekwizyty zachęcające do odgrywania scenek tematycznych i będące inspiracją zabawy w teatr.

Obszar wychowawczy i opiekuńczy

1. Kontynuowanie tradycji dwuetapowego cyklu zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków. Angażowanie w cykl zajęć adaptacyjnych obecnych wychowanków poprzez autoprezentację własnych osiągnięć i umiejętności oraz wspólne zabawy z przyszłymi wychowankami.
2. Stałe modyfikowanie organizacji posiłków w przedszkolu – stopniowe usamodzielnianie wychowanków (samodzielne smarowanie pieczywa; wybór składników i samodzielne komponowanie kanapek z wykorzystaniem nowalijek z własnych hodowli, uczestniczenie w przygotowywaniu surówek czy deserów); zachęcenia ich do próbowania nowych produktów i poznawania nowych smaków.
3. Kontynuowanie grupowych warsztatów kulinarnych z udziałem rodziców. Pozyskiwanie nowych przepisów na stronę internetową do zakładki Zdrowe przepisy rodziców; uświadamianie konieczności zmieniania nawyków żywieniowych, integrowanie środowiska w realizowaniu ważnych celów związanych z dbałością o zdrowie dzieci,
4. „Pogotowie wychowawcze” – w ramach zespołu zadaniowego wypracowywanie skutecznych metod rozwiązywania ujawniających się u wychowanków problemów wychowawczych i stopniowe eliminowanie trudnych zachowań, udzielanie porad i organizowanie warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców.
5. Kształtowanie u dzieci właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia poprzez organizowanie:

 • warsztatów we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską;
 • cyklicznych zajęć służących dobremu poznaniu drogi ewakuacyjnej w budynku przedszkola oraz sygnałów alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia;
 • szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6. Przestrzeganie standardów bezpiecznej organizacji pracy przedszkola zawartych w przyjętej „Polityce Ochrony Dzieci”. W 2017r. ponowne ubieganie się o certyfikat „Chronimy dzieci”, wyróżniający placówki spełniające wszystkie standardy instytucji bezpiecznej i przestrzegającej praw dziecka.

Baza przedszkola

1. Dalsze poszukiwania środków pozabudżetowych i nowych źródeł dofinansowania działalności przedszkola:

 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców wśród rodziców i w najbliższym środowisku m. in. na wykonanie parkingu rowerowego w ramach przedsięwzięcia „Rowerkiem do przedszkola”;
 • udział w projektach edukacyjnych organizacji pozarządowych przynoszących korzyści dla wychowanków, ale także wymierne korzyści dla bazy przedszkola. 2. Wykorzystywanie chęci, zaangażowania, umiejętności i kompetencji rodziców:
 • przy drobnych pracach naprawczych i konserwacyjnych oraz budowlano – remontowych na terenie placówki;
 • do wzbogacania zasobów pomocy dydaktycznych (szycie strojów; malowanie ilustracji i obrazków; drukowanie, oprawa, foliowanie zdjęć, plakatów itp.);

3. Wykonanie koniecznych remontów i zakupów w ramach środków przyznanych w planie finansowym:

 • stałe wzbogacanie wyposażenia oddziałów w zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzające warunki do eksperymentowania, doświadczania i zdobywania wiedzy przez działanie oraz niezbędne do realizacji treści programowych dotyczących poznawania liter i nabywania umiejętności czytania i pisania;
 • doposażenie gabinetu specjalistów: logopedy, pedagoga terapeuty, psychologa w pomoce dydaktyczne umożliwiające skuteczną terapię dzieci zgodnie z ich potrzebami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Realizacja najpilniejszych potrzeb remontowych placówki przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury:

 • kompleksowy remont kuchni i zaplecza kuchennego;
 • remont tarasu;
 • wymiana instalacji elektrycznej;
 • ocieplenie i remont elewacji budynku.
 • naprawa nawierzchni w ogrodzie

Współpraca z bliższym i dalszym środowiskiem

1. Współpraca z rodzicami

 • Systematyczna i bieżąca diagnoza wzajemnych relacji i oczekiwań.
 • Wspieranie dalszej działalności grupy teatralnej rodziców, (kontynuowanie tradycji udziału w corocznym przeglądzie Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli „Rodzice Dzieciom” oraz Przeglądzie Małych Form Teatralnych Rodziców i Nauczycieli „Zaczarowany Kocyk”).
 • Kontynuowanie cyklicznych inicjatyw rodziców m. in.: jesiennego wernisażu artystycznego, kiermaszu zdrowej przekąski, konkursu piosenki rodzinnej angażującego muzykujące zespoły wielopokoleniowe.
 • Dalsze włączanie rodziców w promowanie osiągnięć, sukcesów i pasji własnych dzieci (publikowanie przekazywanych przez rodziców zdjęć, dyplomów oraz autorskich relacji i artykułów na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Osiągnięcia naszych wychowanków”).
 • Wykorzystanie ciekawych ofert edukacyjnych wyszukiwanych przez rodziców i angażowanie ich do pomocy w realizacji tych przedsięwzięć.
 • Promowanie i nagradzanie rodziców za aktywną postawę, pomoc w realizowanych projektach, za wsparcie finansowe (podziękowania na forum społeczności przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, wręczanie dyplomów, znaczka Przyjaciel Krainy Misiów).
 • Zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w poszukiwania nowych płaszczyzn współpracy.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Utrzymywanie stałej współpracy z okolicznymi instytucjami: szkoły podstawowe, przedszkola, domy kultury, instytucje użyteczności publicznej (policja, straż pożarna, straż miejska, biblioteka, teatry, muzea).
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych sojuszników przedszkola.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną m.in. w zakresie wzbogacenia oferty warsztatowej na terenie poradni, dla dzieci oraz rodziców.
 • Wspieranie działalności przedszkola przez udział w akcji przekazywania przez rodziców 1% podatku na finansowanie działalności przedszkola; poszukanie partnera, który oferuje korzystniejsze warunki współpracy i łatwiejszy dostęp do zgromadzonych środków.

3. Podejmowanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami proponującymi realizację programów edukacyjnych poszerzających ofertę programową przedszkola i zgodnych z przyjętym kierunkiem pracy placówki.
4. Współpraca z wyższymi uczelniami; m. in. Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP, umożliwiająca przyszłym nauczycielom wychowania przedszkolnego realizację praktyk studenckich.

Promocja placówki

Jesteśmy bardzo zaangażowani w proces promowania dobrych praktyk naszego przedszkola w środowisku. Skutecznie przekonaliśmy o jego znaczeniu całą społeczność przedszkolną i wspólnie budujemy publiczny autorytet placówki. Będziemy nadal wspierać wszelkie działania służące promowaniu działalności placówki
a w szczególności:

 • aktualizację i modyfikację strony internetowej;
 • przygotowywanie reportaży i prezentacji multimedialnych ilustrujących ciekawe inicjatywy i projekty realizowane w przedszkolu i prezentowanie ich na forum;
 • organizowanie działań i akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego; udział w akcjach środowiskowych organizowanych przez urząd m. st. Warszawy
 • kontynuowanie opieki patronackiej nad tablicą pamięci przy ul. Nabielaka 18 w ramach współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów;
 • cykliczne publikacje nauczycieli w ogólnopolskich czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” i „Przedszkolne ABC” opisujące ciekawe, niestandardowe działania przedszkola;
 • współpracę nauczycieli z doradcami metodycznymi m. st. Warszawy w zakresie organizowania na terenie przedszkola zajęć otwartych dla nauczycieli dzielnicy Mokotów;
 • upowszechnianie logo, nazwy i adresu przedszkola (na kamizelkach odblaskowych zakładanych przez wychowanków w celach zachowania bezpieczeństwa, podczas spacerów i wycieczek oraz na jednolitych strojach sportowych wykorzystywanych podczas imprez środowiskowych, między przedszkolnych zawodów, konkursów i zabaw);
 • eksponowanie w holu placówki dyplomów, pucharów, wyróżnień i podziękowań świadczących o osiągnięciach dzieci;
 • prezentowanie w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecięcych pasji, zdolności i zainteresowań – konkursy, przeglądy, prezentacje, olimpiady, festiwale;
 • kontynowanie działalności grupy teatralnej rodziców;
 • upublicznianie osiągnięć i sukcesów przedszkola, nauczycieli i wychowanków na stronie internetowej przedszkola;

Koncepcja pracy Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów” na najbliższe pięć lat, została
przygotowana w oparciu o skrupulatnie gromadzone propozycje i sugestie rodziców,
nauczycieli i dzieci. Jej ostateczny kształt, jest więc wynikiem wspólnej „burzy mózgów”
członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Oddziałowych Rad Rodziców oraz wielu
rozmów z wychowankami. Zakłada ona maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego
w całej społeczności przedszkolnej podczas wspólnych działań na rzecz dzieci.
Wierzymy, że wszystkie te działania, w wymierny sposób przełożą się na osiągnięcia
i sukcesy naszych wychowanków i to będzie ich największą wartością.

 

Oryginalny dokument:

 

Koncepcja

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by