Idż do zawartości
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w przedszkolu został dodatkowo zatrudniony psycholog, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, (szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu pracy oraz posiadanych kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej w zakładce KADRA).
W ramach swoich zadań, będzie zajmował się m. in.:
  • współpracą z nauczycielami i innymi specjalistami w ramach zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej m. in. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanków;
  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych pod kątem mocnych stron, predyspozycji oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, barier i ograniczeń utrudniających wychowankom funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • prowadzeniem indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (obserwacje psychologiczne, konsultacje, porady itp.)
Jednocześnie informuję, że nadal jest obecna w przedszkolu (we wtorki w godz. 8-12) Pani psycholog, która z ramienia Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 8, sprawuje opiekę nad wychowankami naszego przedszkola.
Istnieje też możliwość umówienia się na spotkanie z P. psycholog na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w innym terminie niż Jej pobyt w przedszkolu.
Pani psycholog, na wniosek rodziców, prowadzi na terenie poradni psychologiczne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego oraz sondażowe badania gotowości szkolnej naszych wychowanków.
 
Zachęcamy do kontaktów.