Idż do zawartości

Plan działań wychowawczych

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH PRZEDSZKOLA 196 „KRAINA MISIÓW” 

CEL NADRZĘDNY: 

Celem głównym planu działań wychowawczych Przedszkola Nr 196 „Kraina misiów” jest stwarzanie warunków do pełnego  rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości,  odpowiedzialności. 

Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta. 

Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła. 

Uświadomienie złożoności otaczającego nas świata i czyhających zagrożeń. 

Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków. 

KRYTERIA SUKCESU: 

DZIECKO: 

  1. Dostrzega, rozumie potrzeby innych. 
  2. Akceptuje ich odrębność. 
  3. Rozumie, przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie. 
  4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych. 
  5. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości, umiejętności. 
  6. Potrafi nazywać, wyrażać, kontrolować swoje emocje. 
  7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby, oczekiwania, a także dostrzega je u innych. 
  8. Potrafi argumentować swoje racje, oceny, odczucia. 
  9. Zna, kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne, narodowe. 
  10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło, barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.
Lp. Zadania  

główne 

Normy postępowania  Zadania szczegółowe
1.  Bądź  

kulturalny

-używaj form grzecznościowych -nie mów z pełnymi ustami -okazuj szacunek dorosłym 

-pamięta o kulturalnym  

zachowani w trakcie powitań i  pożegnań 

-bądź miły dla innych  

osób(kolegów, dorosłych) 

-dbaj o porządek wokół siebie  (nie śmieć, sprzątaj po zabawie!) 

-słuchaj, kiedy inni mówią, mów  kiedy inni słuchają

-samodzielne podejmowanie prostych obowiązków domu i w przedszkolu: sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka mad swoim zwierzakiem 

-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny -uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach  

-dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania (postawa nauczycielki, postacie z literatury) 

-utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino) 

-poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów 

-rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivru’u, stosowane ich w sytuacjach codziennych 

-przyzwyczajenie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu(np. papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników…)

 

2.  Bądź  

koleżeński

-zgodnie baw się z kolegami -szanuj cudzą własność 

-dziel się z innymi tym co masz 

-nie wyrządzaj krzywdy  

innym(nie wyśmiewaj, nie  przedrzeźniaj)  

-pomagaj tym którzy tej pomocy  potrzebują

-zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie 

-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów 

-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu (używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni) 

-słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom i uwagom 

-wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotykanymi w szatni i na podwórku 

-sprawienie radości choremu koledze (list, upominek, odwiedziny) 

-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania… 

-sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków 

-opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia, nieporadności) 

3.  Kontroluj  

swoje  

zachowania

-unikaj krzyku, kłótni 

-przestrzegaj zawartych umów -oceniaj zachowania, a nie osoby 

-wyrażaj swoje emocje w sposób  kontrolowany 

-korzystaj z pomocy dorosłych w  trudnych sytuacjach 

-ciesz się sukcesami, przyjmuj z  godnością porażki

-ustalenie norm i reguł życia w grupie, przestrzeganie ich: 

zgodnego zachowania się podczas zabaw 

kulturalnego włączania się do zabaw kolegów 

korzystanie ze sprzętów i zabawek 

mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów 

porozumiewania się umiarkowanym głosem 

-ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów 

-reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę -uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażanie oczekiwań 

 

    -wystrzegaj się kłamstwa 

-odróżniaj dobro od zła 

-mów o swoich uczuciach

w sposób zrozumiały dla innych 

-zapoznanie się z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. mazanie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru) 

-poznanie wzorców właściwego zachowania (nauczycielka, postacie z literatury) 

-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki 

-udział dzieci w inscenizacjach 

rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w życiu codziennym 

podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań 

układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków 

-podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach 

-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie, wyrażanie dezaprobaty  dla zachowań negatywnych

4.  Dbaj o  

bezpieczeństwo

-nie oddalaj się od grupy z  miejsca zabaw 

-nie próbuj nieznanych 

produktów i potraw nieznanego  pochodzenia 

-informuj dorosłych o swoich  dolegliwościach (skaleczenie, złe  samopoczucie 

-znaj swój adres zamieszkania 

-unikaj niebezpiecznych zabaw i  zachowań

-spotkanie z policjantem 

-ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu(sale, teren) oraz na wycieczki 

-przestrzeganie zakazu spożywania produktu nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze od obcych) 

-omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości 

-zapamiętanie własnego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania 

-odgrywanie scenek dramowych, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

 

    -zachowaj ostrożność w  

kontaktach z obcymi 

-nie zbliżaj się do nieznanych  zwierząt 

-przestrzegaj zasad ruchu  

drogowego dla pieszych

-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu 

-spotkanie z weterynarzem (omówienie zachowań zwierząt, złe, zdenerwowane, chore) 

-dostarczenie wzorców właściwego zachowania w ruchu ulicznym 

5.  Poznaj swoje  tradycje  

rodzinne i  

narodowe

-kultywuj tradycje swojej rodziny 

-rozmawiaj z rodzicami o ich  pracy 

-pamiętaj o uroczystościach  rodzinnych 

-bądź dumny z kraju w którym  mieszkasz 

-szanuj tradycje narodowe 

-poznaj piękno swojego kraju,  regionu, miasta

-pobudzenie ciekawości do interesowania się historia i tradycjami swojej rodziny 

-wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w  uroczystościach organizowanych w przedszkolu (przedstawienia, zajęcia otwarte) 

-prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących pracy zawodowej rodziców i dziadków (m.in. zapraszanie ich na zajęcia do przedszkola) 

-w trakcie zabaw, zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej (jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiem znaczenie słowa ojczyzna) 

-zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski -pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski

Plan działań wychowawczych ma na celu poprawę pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności  przedszkolnej: dzieci, rodziców oraz pracowników. Integruje społeczność przedszkolną w realizacji celów  wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze.