Idż do zawartości

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH PRZEDSZKOLA 196 „KRAINA MISIÓW”

CEL NADRZĘDNY:
Celem głównym planu działań wychowawczych Przedszkola Nr 196 „Kraina misiów” jest stwarzanie warunków do pełnego
rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości,
  odpowiedzialności.
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego nas świata i czyhających zagrożeń.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU:
DZIECKO:
1. Dostrzega, rozumie potrzeby innych.
2. Akceptuje ich odrębność.
3. Rozumie, przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
5. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości, umiejętności.
6. Potrafi nazywać, wyrażać, kontrolować swoje emocje.
7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby, oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
8. Potrafi argumentować swoje racje, oceny, odczucia.
9. Zna, kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne, narodowe.
10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło, barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.
11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
12. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
13. Zna swoje prawa i obowiązki.
14. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
15. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
16. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
17. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
18. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Lp. Zadania główne Normy postępowania Zadania szczegółowe
1. Bądź
kulturalny
-używaj form grzecznościowych
-nie mów z pełnymi ustami
-okazuj szacunek dorosłym
-pamięta o kulturalnym
zachowani w trakcie powitań i
pożegnań
-bądź miły dla innych
osób(kolegów, dorosłych)
-dbaj o porządek wokół siebie
(nie śmieć, sprzątaj po zabawie!)
-słuchaj, kiedy inni mówią, mów
kiedy inni słuchają
-samodzielne podejmowanie prostych obowiązków domu i w przedszkolu:
sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka mad swoim
zwierzakiem
-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny
-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
-dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania (postawa
nauczycielki, postacie z literatury)
-utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
(sklep, autobus, kino)
-poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
-rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivru’u,
stosowane ich w sytuacjach codziennych
-przyzwyczajenie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania
porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu(np. papierki
wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników…)
2. Bądź koleżeński -zgodnie baw się z kolegami
-szanuj cudzą własność
-dziel się z innymi tym co masz
-nie wyrządzaj krzywdy
innym(nie wyśmiewaj, nie
przedrzeźniaj)
-pomagaj tym którzy tej pomocy
potrzebują
-zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w
przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku
włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy
kolegów
-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego
konfliktu (używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i
doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni)
-słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich
poleceniom i uwagom
-wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotykanymi w
szatni i na podwórku
-sprawienie radości choremu koledze (list, upominek, odwiedziny)
-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa,
przezywania, dokuczania…
-sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych,
urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków
-opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują
(rozumienie ich zagubienia, nieporadności)
3. Kontroluj
swoje
zachowania
-unikaj krzyku, kłótni
-przestrzegaj zawartych umów
-oceniaj zachowania, a nie osoby
-wyrażaj swoje emocje w sposób
kontrolowany
-korzystaj z pomocy dorosłych w
trudnych sytuacjach
-ciesz się sukcesami, przyjmuj z
godnością porażki
-wystrzegaj się kłamstwa
-odróżniaj dobro od zła
-mów o swoich uczuciach
-ustalenie norm i reguł życia w grupie, przestrzeganie ich:

 • zgodnego zachowania się podczas zabaw
 • kulturalnego włączania się do zabaw kolegów
 • korzystanie ze sprzętów i zabawek
 • mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem

-ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów
-reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę
-uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażanie oczekiwań
w sposób zrozumiały dla innych
-zapoznanie się z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np.
mazanie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)
-poznanie wzorców właściwego zachowania (nauczycielka, postacie z
literatury)
-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
-udział dzieci w inscenizacjach

 • rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach
  literackich i w życiu codziennym
 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów
  bajek i opowiadań
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie
  skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków

-podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych
sytuacjach
-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie, wyrażanie dezaprobaty
dla zachowań negatywnych

4. Dbaj o 
bezpieczeństwo
-nie oddalaj się od grupy z
miejsca zabaw
-nie próbuj nieznanych
produktów i potraw nieznanego
pochodzenia
-informuj dorosłych o swoich
dolegliwościach (skaleczenie, złe
samopoczucie
-znaj swój adres zamieszkania
-unikaj niebezpiecznych zabaw i
zachowań
-zachowaj ostrożność w
kontaktach z obcymi
-nie zbliżaj się do nieznanych
zwierząt
-przestrzegaj zasad ruchu
drogowego dla pieszych
-spotkanie z policjantem
-ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w
przedszkolu(sale, teren) oraz na wycieczki
-przestrzeganie zakazu spożywania produktu nieznanego pochodzenia
(owoce, rośliny, grzyby, słodycze od obcych)
-omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,
określonej dolegliwości
-zapamiętanie własnego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania
-odgrywanie scenek dramowych, poznanie konsekwencji niebezpiecznych
zabaw i zachowań
-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
własnemu bezpieczeństwu
-spotkanie z weterynarzem (omówienie zachowań zwierząt, złe,
zdenerwowane, chore)
-dostarczenie wzorców właściwego zachowania w ruchu ulicznym
5. Poznaj swoje
tradycje
rodzinne i
narodowe
-kultywuj tradycje swojej rodziny
-rozmawiaj z rodzicami o ich
pracy
-pamiętaj o uroczystościach
rodzinnych
-bądź dumny z kraju w którym
mieszkasz
-szanuj tradycje narodowe
-poznaj piękno swojego kraju,
regionu, miasta
-pobudzenie ciekawości do interesowania się historia i tradycjami swojej
rodziny
-wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w
uroczystościach organizowanych w przedszkolu (przedstawienia, zajęcia
otwarte)
-prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących pracy zawodowej rodziców i
dziadków (m.in. zapraszanie ich na zajęcia do przedszkola)
-w trakcie zabaw, zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji
uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej (jesteśmy Polakami,
mówimy po polsku, rozumiem znaczenie słowa ojczyzna)
-zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski
-pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski

Plan działań wychowawczych ma na celu poprawę pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności
przedszkolnej: dzieci, rodziców oraz pracowników. Integruje społeczność przedszkolną w realizacji celów
wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze.

Oryginał:
Plan działań wychowawczych