Idż do zawartości

Procedura organizacji opieki

Oryginalny dokument

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI
W PRZEDSZKOLU NR 196 „KRAINA MISIÓW”
W CZASIE PANDEMII COVID 19 od 1 września 2020r.
opracowana na podstawie:

 • Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
  przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w
  wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 • Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania
  prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
  opracowana przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

1. Do przedszkola może przychodzić wyłącznie:

 • dziecko zdrowe, bez objawów wskazujących infekcję dróg oddechowych (m. in. podwyższona
  temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, katar, duszności i problemy
  z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu),
 • dziecko, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
  domowych.

2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali.
3. W grupie może przebywać do 25 dzieci (nie mniej niż 1 dziecko na 1,5 m2 powierzchni).
4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory
sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
lub zabawek.
6. Rodzice/opiekunowie prawni w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu składają, wyrażają
zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podpisują
zobowiązanie o przestrzeganiu obowiązującej w placówce „Procedury organizacji opieki w czasie
trwania pandemii COVID 19”.
7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która ograniczy do minimum stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
9. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie
przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
13. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z
rodzicami/opiekunami dziecka.
14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania dziecka z przedszkola.
15. W przypadku zaistnienia konieczności wejścia na teren placówki rodzice/opiekunowie mają
obowiązek rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności m. in. zakładania rękawiczek
ochronnych oraz zakrywania ust i nosa oraz bezwzględnego dezynfekowania rąk oraz przebywania
wyłącznie w miejscach wskazanych przez pracowników.
16. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA:

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 9.00. Po godzinie 9.00 w danym dniu
dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 m.
4. W celu uniknięcia zagrożenia i tworzenia się zatorów przy wejściu, dziecko do placówki
przyprowadza i odbiera 1 rodzic/opiekun prawny.
5. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni
przedszkolnej. Dzieci są odbierane przez wyznaczonego pracownika przy wejściu do przedszkola i
wprowadzane do grupy.
6. Rodzice dzieci nowo przyjętych mogą wejść z dzieckiem do szatni oddziału I (wyznaczonym dla
nich odrębnym wejściem) wyłącznie przy zastosowaniu środków ochronnych (osłona nosa i ust,
rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk). W szatni oddziału I może jednocześnie przebywać
dwoje dzieci wraz z rodzicem. Rodzic ogranicza swój pobyt w szatni do minimum i przekazuje
dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
wskazujących na infekcję dróg oddechowych bądź też chorobę zakaźną.
8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Rodzice/opiekunowie stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze
zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii.
2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w
izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel,
katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola w
przypadku wcześniejszej choroby.
6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
8. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kasłania.
9. Bezwzględnie przy każdym koniecznym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do
dezynfekcji.
10. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum
1,5 metra.
11. Wskazują osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza
lub odbiera dziecko pojedynczo.
12. Są zobowiązani do bezwzględnego odbierania telefonów z przedszkola (numer do
natychmiastowego kontaktu) i w przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka
lub wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę, natychmiast odbierają dziecko z przedszkola.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych.
2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu
oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki, skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
3. Wchodząc do budynku przedszkola każdy pracownik dezynfekuje ręce.
4. Pracownicy przebywają w przedszkolu w wyznaczonych pomieszczeniach wyłącznie
w godzinach pracy. Nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po placówce – zobowiązani są
również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni przedszkola wynoszącego min.
1,5 m od siebie.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o
obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie
dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po
przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.
Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
5. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych
przez dzieci.
6. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników prowadzi kierownik gospodarczy..
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA -WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Korzystanie z wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
personel kuchenny zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
  produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub
  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

3. Posiłki wydawane są sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po
zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się
dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora placówki.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić
  rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i
  przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C –
  należy powiadomić rodziców dziecka i uzgodnić sposób odebrania z placówki.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących
objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora
o wyniku badania dziecka przez lekarza.
6. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o
zaistniałej sytuacji.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek należy bezzwłocznie poddać gruntownemu
sprzątaniu.
8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący
(Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.
9. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje
o tym dyrektora placówki, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z
innymi osobami),
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z
lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje
dyrektora przedszkola.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu
sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się
działania opisane w pkt. 1)
5. Pracownicy z objawami choroby infekcji dróg oddechowych nie mogą przychodzić do pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o
zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) każdego pracownika placówki/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w
bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez
ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia
wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,
problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków
ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od
rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze
służbami sanitarnymi.

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w
porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje
stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach
prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka informuje organ
prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie z przyjętym schematem procesu
komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia
lub jego całości, w którym przebywała osoba

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu

bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21,
01-864 Warszawa, kontakt:

 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,
 • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900
 • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą
żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego
Inspektora Sanitarnego.
4. Procedura wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r