Idż do zawartości

Polityka Ochrony Dzieci

Polityka ochrony dzieci
w Przedszkolu nr 196 „Krainy Misiów”

Preambuła

Niniejszy dokument powstał, by zapewnić wychowankom Przedszkola nr 196 „Krainy Misiów”
harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla
dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą
do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko
z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika
wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów
wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Rozdział I
Objaśnienie terminów

§1

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wolontariusze
oraz stażyści.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego
przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na
podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak
w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów
o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka
przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez osoby
zobowiązane do opieki nad nim.
6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik,
sprawujący nadzór nas korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad
bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki
pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.
8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II
Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi
oraz stosowania kar i nagród

Celem tego rozdziału jest ustalenie zasad panujących w przedszkolu w zakresie kar i nagród,
samoobsługi, higieny, posiłków oraz bezpośredniego kontaktu z dzieckiem.

§2
Kary i nagrody

1. Stosowany w przedszkolu system kar i nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i
eliminowanie negatywnych oraz regulację funkcjonowania grupy.
2. Kary i nagrody są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem godności.
3. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania wychowanków oraz rodziców dzieci z panującym w
przedszkolu systemem kar i nagród.
4. Nagrodę stanowi: pochwała indywidualna, nagroda rzeczowa, pochwała na tle grupy (wyróżnienie
dziecka), pochwała do rodzica, brawa dla dziecka.
5. Karę stanowi: odsunięcie od zabawy, zmiana aktywności, zwrócenie uwagi, odebranie przywileju.
6. Niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie,
wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć.
7. W każdej sytuacji dziecko informowane jest o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

§3
Samoobsługa, higiena, posiłki

1. W razie potrzeby pracownik pomaga podczas posiłków, ubierania i rozbierania się dziecka.
2. Pracownik nadzoruje czynności higieniczne (mycie rąk, korzystanie z toalety, czyszczenie nosa,
mycie zębów).
3. Pracownik nadzoruje dzieci w zakresie utrzymywania porządku w swoich rzeczach.

§4
Bezpośredni kontakt z dziećmi

1. Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka wydając
dzieciom polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.
2. Pracownicy zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z dzieckiem z
pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).

Rozdział III
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§5

1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają
uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika świadek zdarzenia zobligowany jest do
zwrócenia uwagi pracownikowi, zgłoszenia incydentu dyrektorowi placówki.
3. W razie potrzeby dyrektor interweniuje przepisami prawnymi kodeksu pracy.
4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby
odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowę
z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do
szukania dla siebie pomocy.
5. Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

Rozdział IV
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§6

W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone,
pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie
odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci.

§7

1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia
krzywdzenia dziecka, wzywa opiekunów dziecka, oraz informuje ich o podejrzeniu.
2. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej
dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan
pomocy dziecku.
3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
a. podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym
zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
b. wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
c. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§8

1. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych lub gdy osoba odpowiedzialna z politykę
ochrony dzieci uzna to za konieczne dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego
wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna
za Politykę ochrony dzieci.
2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone
w §5 pkt.3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.
3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest
obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas
którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia. Ze spotkania
sporządza się protokół.

§9

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w
przedszkolu rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
2. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia
dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub
przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).
3. Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu
przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego,
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane
zawiadomienie.
5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie
zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

§10

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są
zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane
uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział V
Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§11

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
5
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.
U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanym dalej RODO.
2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które
przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
przed nieuprawnionym dostępem.
3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym
na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§12

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub
edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób umożliwiający
identyfikację dziecka.

Rozdział VI
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§13

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę
wizerunku dziecka.

§14

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku
dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej
zgody opiekuna dziecka.
2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola
może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne
jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i
zgody tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§15

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie
(fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie
będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

§16

1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego
opiekunie.
2. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z
opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom
mediów. W przypadku wyrażenia zgody, nauczyciel podaje przedstawicielowi mediów dane
kontaktowe do opiekuna dziecka.
3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie
dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że
jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w
kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej
zgody przez opiekuna dziecka.

§17

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki.
Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
2. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca
sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału
medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola
dzieci.

Rozdział VII
Zasady dostępu dzieci do Internetu
§18

1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania
zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju; w szczególności przedszkole zobowiązane jest zainstalować i aktualizować
oprogramowanie zabezpieczające.
2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika
przedszkola.
3. Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z
Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez
dzieci.
4. Nauczyciel przeprowadza z dziećmi cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozdział VIII
Monitoring stosowania Polityki

§19

1. Dyrektor placówki wyznacza Natalię Kowalczyk, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony
dzieci w przedszkolu.
2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji
Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian
w Polityce.
3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników
przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia
Polityki w placówce.
5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez
pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie
przekazuje dyrektorowi przedszkola.
6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Polityki niezbędne
zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§20

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola, w szczególności poprzez
wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą
elektroniczną

Załączniki:

Oryginalny dokument:

Polityka Ochrony Dzieci