Kadra

Dyrektor

mgr Agnieszka Wojdal (nauczyciel dyplomowany)
p196@edu.um.warszawa.pl

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

 studia podyplomowe: Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie)

Oddział 1     BIAŁE MISIE  

mgr Natalia Kowalczyk (nauczyciel mianowany)mgr Ewelina Kulińska (nauczyciel kontraktowy)
studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

 

Oddział 2     ŻÓŁTE MISIE

mgr Elwira Zawadzka (nauczyciel kontraktowy)mgr Grażyna Karaś (nauczyciel mianowany)
studia magisterskie: Rzeźba (Akademia Sztuk Pięknych)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna (Uniwersytet Warszawski)

First Certificate in English (B2)

kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

 

Oddział 3       CZERWONE MISIE

mgr Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany)mgr Agnieszka Dec (nauczyciel kontraktowy)
Studium Wychowania Przedszkolnego

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL

International Key English Test

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia magisterskie:Pedagogika Wczesnoszkolna (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)

Oddział 4       ZIELONE MISIE

mgr Elżbieta Podvorska – Kuriata (nauczyciel kontraktowy)mgr  Grażyna Karaś (nauczyciel mianowany)
studia magisterskie: Edukacja początkowa z reedukacją (Uniwersytet Warszawski)studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

mgr Barbara Stachowska – nauczyciel wspomagający
(nauczyciel kontraktowy)

studia podyplomowe: Surdopedagogika (KUL)

studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (SWPS)

studia podyplomowe; Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się

studia magisterskie: Pedagogika (Uniwersytet Warszawski)

 

LOGOPEDA; TERAPEUTA SI

mgr Aleksandra Kozłowska (nauczyciel mianowany)

studia magisterskie: Logopedia (Uniwersytet Warszawski)

certyfikat: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej

Dyżur w przedszkolu

wtorki  08:00 – 15:00

środy  09:00 – 16:00

czwartki 08.00 – 17.00

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzi badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.

Ponadto do zadań logopedy należy

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach

upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli

organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.  

PSYCHOLOG

mgr Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  środa 08.00 – 12.00

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8

ul. Kaspijska 16 A

tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

 

Zadania psychologa w przedszkolu

diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci na prośbę rodziców

sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 5-letnich

rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci

prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w oddziałach

indywidualne konsultacje z rodzicami – porady, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dzieckiem

upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem

 

Pomocy udzielają również

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68

Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21

Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61

 

Personel pomocniczy

 

Obsługę finansowo-księgową placówki zapewnia Pani:
Aleksandra Piwońska – kierownik gospodarczyW prowadzeniu bieżącej dokumentacji placówki wspiera dyrektora Pani
Teresa Szot – sekretarka

Razem z nauczycielami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość
i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków

Michalina Łepkowska – pomoc nauczyciela (oddział I)
Julianna Iwanicka – woźna (oddział II)
Aneta Winiarek – woźna (oddział IV)
Ewa Grot – woźna (oddział III)
Monika Kaszewiak – woźna (oddział I)

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują Panie

Grażyna Masiewicz – kucharka
Małgorzata Kosińska – pomoc kucharki

O porządek, sprawny sprzęt oraz o estetykę naszego ogrodu dbają

Bożena Lenicka – dozorczyni
Andrzej Dąbrowski – dozorca