Idż do zawartości

Kadra

Dyrektor

Agnieszka Wojdal (nauczyciel dyplomowany)
p196@edu.um.warszawa.pl

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

 studia podyplomowe: Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie)

Oddział 1     BIAŁE MISIE  

Ewelina Kulińska (nauczyciel kontraktowy) Grażyna Karaś  (nauczyciel mianowany)
studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

 

Oddział 2     ŻÓŁTE MISIE

Joanna Włodek (nauczyciel kontraktowy)  Ewelina Nowakowska (nauczyciel mianowany)

studia magisterskie: Pedagogika (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (Uniwersytet Warszawski)

 

studia magisterskie:Pedagogika Wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP)

studia magisterskie:Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

studia licencjackie: Pedagogika, pedagogika szkolna i korekcyjna (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP)

studia podyplomowe: Logopedia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

 

 Martyna Dopierała – Gać – nauczyciel wspomagający
(nauczyciel kontraktowy)

studia podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

studia magisterskie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

studia licencjackie: Pedagogika specjalna – tyflopedagogika, orientacja przestrzenna i rehabilitacja wzroku (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 

Oddział 3       CZERWONE MISIE

 Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany)  Agnieszka Dec (nauczyciel mianowany)

Studium Wychowania Przedszkolnego

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

Cambridge English ESOL International – Key English Test

PERSON TEST OF ENGLISH GENERAL (CEF B2)

studia magisterskie:Pedagogika Wczesnoszkolna (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)

 

vakat – nauczyciel wspomagający
                                                                                                                

                               

 

Oddział 4       ZIELONE MISIE

Elżbieta Podvorska – Kuriata (nauczyciel kontraktowy)  Agnieszka Dec (nauczyciel mianowany)
studia licencjackie: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin)

studia magisterskie:Pedagogika Wczesnoszkolna (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)

 

 Barbara Stachowska – nauczyciel wspomagający
(nauczyciel mianowany)

studia podyplomowe: Surdopedagogika (KUL)

studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (SWPS)

studia podyplomowe; Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się

studia magisterskie: Pedagogika (Uniwersytet Warszawski)

 

63

LOGOPEDA

 Katarzyna Czajkowska – Neumann (nauczyciel kontraktowy)

studia magisterskie: Iberystyka (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: logopedia (Uczelnia Nauk Społecznych)

studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)  oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Uczelnia Nauk Społecznych)

studia podyplomowe:Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju (Uczelnia Nauk Społecznych)

Dyżur w przedszkolu

wtorki  08:00 – 15:30

środy  08:00 – 16:00

czwartki  08:00 –

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku prowadzi przesiewowe badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców,  prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.

Ponadto do zadań logopedy należy

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach

upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli

organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 Katarzyna Hanas – Wieczorek (nauczyciel mianowany)

studia magisterskie: Iberystyka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna)

studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego)

Dyżur w przedszkolu

poniedziałki  08:00 – 11:00

piątki  08:00 – 10:30

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Zadaniem terapeuty SI jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

PSYCHOLOG

Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  środa 08.00 – 12.00

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8

ul. Kaspijska 16 A

tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

Zadania psychologa w przedszkolu

  1. Prowadzenie rozmów/konsultacji z rodzicami i nauczycielami, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z dzieckiem.
  2. Prowadzenie działań diagnostycznych na terenie przedszkola (obserwacja dziecka w grupie, rozpoznawanie możliwości i indywidualnych potrzeb, poszukiwanie przyczyn obserwowanych trudności).
  3. Na wniosek rodzica prowadzi na terenie poradni psychologiczne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego oraz sondażowe badania gotowości szkolnej.
  4. Prowadzenie zajęć wspomagających z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. korekcyjno – kompensacyjnych, stymulujących rozwój emocjonalno – społeczny) w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu.
  5. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu umiejętności pracy wychowawczej z dziećmi i ich rodzicami.
  6. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej – na życzenie przedszkola prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

Pomocy udzielają również

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68

Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21

Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61

 

Personel pomocniczy

 

Obsługę finansowo-księgową placówki zapewnia Pani
Agnieszka Królak – kierownik gospodarczy

 

W prowadzeniu bieżącej dokumentacji placówki wspiera dyrektora Pani
Karolina Kocot – Woronko – sekretarka

Razem z nauczycielami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość
i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków

Marzena Szustak – pomoc nauczyciela (oddział I)

Katarzyna Ruider – woźna (oddział II)
Aneta Winiarek – woźna (oddział IV)
Renata Sałek – woźna (oddział III)
Jagoda Siejk – woźna (oddział I)

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują Panie

Monika Kaszewiak – kucharka
Małgorzata Kosińska – pomoc kucharki

O porządek, sprawny sprzęt oraz o estetykę naszego ogrodu dbają

Jarosław Królak – dozorca
Andrzej Dąbrowski – dozorca