Kadra

Dyrektor

Agnieszka Wojdal (nauczyciel dyplomowany)
p196@edu.um.warszawa.pl

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

 studia podyplomowe: Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie)

Oddział 1     BIAŁE MISIE  

Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany) Agnieszka Dec (nauczyciel mianowany)
Studium Wychowania Przedszkolnego

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

studia magisterskie:Pedagogika Wczesnoszkolna (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)

 

Oddział 2     ŻÓŁTE MISIE

 Elżbieta Podvorska – Kuriata (nauczyciel kontraktowy) Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany)
studia magisterskie: Edukacja początkowa z reedukacją (Uniwersytet Warszawski)

 

Studium Wychowania Przedszkolnego

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski) 

 

 Barbara Stachowska – nauczyciel wspomagający
(nauczyciel kontraktowy)

studia podyplomowe: Surdopedagogika (KUL)

studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (SWPS)

studia podyplomowe; Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się

studia magisterskie: Pedagogika (Uniwersytet Warszawski)

Oddział 3       CZERWONE MISIE

 Natalia Kowalczyk (nauczyciel mianowany) Ewelina Kulińska (nauczyciel kontraktowy)
studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

 

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

 

Oddział 4       ZIELONE MISIE

 Ewa Przepiórzyńska (nauczyciel stażysta) Grażyna Karaś (nauczyciel mianowany)
studia licencjackie: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną: (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin)studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

 

 

LOGOPEDA

 Aleksandra Kozłowska (nauczyciel mianowany)

studia magisterskie: Logopedia (Uniwersytet Warszawski)

certyfikat: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej

Dyżur w przedszkolu

poniedziałki  07:30 – 11:30

środy  09:30 – 17:30

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzi badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.

Ponadto do zadań logopedy należy

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach

upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli

organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem

PSYCHOLOG

Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  środa 08.00 – 12.00

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8

ul. Kaspijska 16 A

tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

Zadania psychologa w przedszkolu

  1. Prowadzenie rozmów/konsultacji z rodzicami i nauczycielami, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z dzieckiem.
  2. Prowadzenie działań diagnostycznych na terenie przedszkola (obserwacja dziecka w grupie, rozpoznawanie możliwości i indywidualnych potrzeb, poszukiwanie przyczyn obserwowanych trudności).
  3. Na wniosek rodzica prowadzi na terenie poradni psychologiczne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego oraz sondażowe badania gotowości szkolnej.
  4. Prowadzenie zajęć wspomagających z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. korekcyjno – kompensacyjnych, stymulujących rozwój emocjonalno – społeczny) w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu.
  5. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu umiejętności pracy wychowawczej z dziećmi i ich rodzicami.
  6. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej – na życzenie przedszkola prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

Pomocy udzielają również

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68

Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21

Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61

 

Personel pomocniczy

 

Obsługę finansowo-księgową placówki zapewnia Pani
Aleksandra Piwońska – kierownik gospodarczyW prowadzeniu bieżącej dokumentacji placówki wspiera dyrektora Pani
Teresa Szot – sekretarka

Razem z nauczycielami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość
i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków

Michalina Łepkowska – pomoc nauczyciela (oddział I)
Kinga Morawska – pomoc nauczyciela (oddział II)

Julianna Iwanicka – woźna (oddział IV)
Aneta Winiarek – woźna (oddział II)
Renata Sałek – woźna (oddział I)
Monika Kaszewiak – woźna (oddział III)

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują Panie

Grażyna Masiewicz – kucharka
Małgorzata Kosińska – pomoc kucharki

O porządek, sprawny sprzęt oraz o estetykę naszego ogrodu dbają

Bożena Lenicka – dozorczyni
Andrzej Dąbrowski – dozorca