Deklaracja Dostępności STRONY INTERNETOWEJ Przedszkola Nr 196 „Kraina Misiów” w Warszawie

Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów” ul. Nabielaka 18a w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Przedszkola Nr 196 „Kraina Misiów” – www.przedszkole196.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-24

Data istotnej ostatniej aktualizacji: 2017-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  9. Brak możliwości zmiany kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Dyrektor Przedszkola Nr 196 „Kraina Misiów”- Agnieszka Wojdal
adres e-mail – p196@edu.um.warszawa.pl,
Skontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu – 22-841-44-75

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można również  zażądać udostępnienia informacji w formach  alternatywnych.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji,  można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Najdogodniejszy dojazd do budynku przedszkola od ul. Gagarina w ul. Nabielaka i uliczkę osiedlową pod bramę wjazdową na teren przedszkola. W pobliżu przedszkola brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wjazdu przez bramę wjazdową na teren przedszkola.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Na teren przedszkola można dostać się dwoma furtkami. Furtka od strony zachodniej, obok bramy wjazdowej (dla dostawców i firm porządkowych) stale zamknięta na klucz. Furtka przy wejściu głównym zabezpieczona elektronicznym zamkiem szyfrowym. Osoby nieposiadające elektronicznej karty dostępowej proszone są o użycie dzwonka znajdującego się z lewej strony kurtki.

Trzy wejścia do budynku. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Wejście boczne od strony zachodniej, po pokonaniu sześciu schodów, zamknięte na klucz (dostępny dzwonek przy drzwiach).

Wejście główne, po pokonaniu ośmiu schodów (drzwi podwójne – tzw. wiatrołap). Drzwi zewnętrzne, do wiatrołapu otwarte w godzinach pracy przedszkola. Drzwi wewnętrzne, prowadzące do szatni, zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Osoby nieposiadające elektronicznej karty dostępowej proszone są o użycie dzwonka znajdującego się z lewej strony w wiatrołapie.

Wejście boczne od strony wschodniej, prowadzące chodnikiem wzdłuż budynku bezpośrednio do szatni grupy najmłodszej, bez schodów, po pochylni. Drzwi zamykane na klucz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: sekretariatu, pokoju dyrektora przedszkola, kierownika gospodarczego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by  Logo