Idż do zawartości

informacja administratora danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję,że Administratorem jest przedszkole nr 196 „Kraina Misiów” w Warszawie ul. Nabielaka 18a, reprezentowane przez dyrektora, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. aoraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a (w przypadku 6 latków – obowiązek szkolny)RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Feliński tel. 602105852

Oryginał:
informacja administratora danych osobowych